Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Tunne itsesi

Otsakkeen lause on yksikaikkein vaativimmista elämänohjeista. Lause Gnothi seauton eli tunne itsesi oli hakattu muinaisessa Kreikassa Delfissa sijaitsevan Apollon eli auringon jumalan temppelin päätykolmioon. Kehoitus on tarkoitettu ikäänkuin avaimeksi, jolla aukaistaan portti inhimilliseen kehitykseen, elämänhallintaan ja harmooniseen tasapainoon vievälle polulle.


Itsetuntemus ja itsetunto

Itsetuntemus eli identiteetti on ihmisen tärkein perussuhde. Se on perusta, jonka varaan hän rakentaa käsityksensä itsestään, jonka avulla hän voi kontrolloida tunteitaan, jonka pohjalta hän omaksuu arvomaailmansa, kehittää itseään jne. Itsetuntemuksen, oman minäkuvansa pohjalta ihminen ikäänkuin peilaa omat käsityksensä ympäröivästä maailmasta. Kehittämällä itsetuntemustaan ihminen voi saavuttaa inhimillisen kasvun kautta korkempia henkisiä, eettisiä ja moraalisia tasoja sekä elämäänsä tasapainon.

Itsetuntemus on perustana hyvälle itsetunnolle. Jokaisella meistä on mielikuva siitä ihminen haluaisi olla -ihanneminä. Mitä enemmän tämä ihanneminä muistuttaa minäkuvaa, käsitystä itsestä, sitä parempi on itsetunto. Jokainen ihminen näkee itsessään omasta mielestään hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Hyviä ominaisuuksia olisi löydyttävä enemmän kuin "huonoja". Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, voi avoimesti myöntää havaitsemansa puutteellisuudet myöskin itsessään. Jonkinlaisen käsityksen ominaisuuksistaan voi saada monilla erilaisilla testimenetelmillä, joilla hahmotetaan omia vahvuuksia, kehittämisalueita ja -mahdollisuuksia sekä uhkia, jotka saattavat olla sisäisen kehittymisen esteenä.

Psykologiassa itsetuntoa ei käsitetä yhdeksi käsitteeksi, vaan se koostuu erilaisista osatekijöistä, esimerkiksi yleisestä itsetunnosta ja ilmapuntari-itsetunnosta. Yleisen itsetunnon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa, jolloin kehittyvät perusluottamus selviytymiseen elämässä ja usko omiin kykyihin, joita tarvitaan tavoitteiden asettamisessa. Tämän suoriutumisitsetunnon ohella kehittyvät sosiaalinen selviytyminen ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyvä varmuus. Ihminen voi korvata yhden alueen vahvuudella toisen alueen heikkouden. Ilmapuntari-itsetunto vaihtelee elämäntilanteiden ja -kokemuksen mukaan, esimerkiksi työpaikan menettäminen tai jokin muu vastoinkäyminen saattaa laskea itsetuntoa väliaikaisesti. Onnistuminen puolestaan nostaa sitä. Ihmiset kokevat itsetunnon vaihtelut eri tavoilla; jos "ilmapuntari" on kauan alhaalla, sillä on haitallinen vaikutus perusitsetuntoon. Ihmisen henkiseen hyvinvointiin vaikuttaa ratkaisevasti hänen oma asennoitumisensa: onko hänen perusasenteensa elämään, "asennevärinsä", positiivinen vai negatiivinen.


©Internetix